Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są daneosobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną zapośrednictwem serwisu internetowego www.dnaarchitekci.pl (dalej: Serwis).
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług wnim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) orazustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest firma DNAARCHITEKCI Dominika Skałuba adres: ul. Mikołowska 15/u1, NIP: 969 142 74 20,REGON: 24 309 98 98, adres poczty elektronicznej: biuro@dnaarchitekci.pl (dalej:Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe są wykorzystywane do:
- Komunikacji z Użytkownikiem (np. poprzez formularz kontaktowy)
- Wysyłki newslettera (tylko po wyrażeniu zgody Użytkownika)
- Świadczenia usług społecznościowych
- Promocji oferty Administratora
- Marketingu
- Personalizacji Serwisu dla Użytkowników
- Działań analitycznych i statystycznych
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adreszamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
- gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a poodwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeńdotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny niestanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanymz Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym zAdministratorem np. firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariomprawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren EuropejskiegoObszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1.Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływuna zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającymz wymienionych praw należy przesłać na adres sekretariat@dnaarchitekci.pl.
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalniew ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotówzewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służycelom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzeniaw ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, żena skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treścii personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czymprawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązująprzepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Ta strona używa plików cookie, aby przechowywać pewne informacje na Twoim komputerze. Korzystając z niej akceptujesz nasze Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności.

×